Pracujemy: Pn. - Pt.: 09:00 - 17:00 Szybki kontakt:+48 788 715 632sklep@tekzone.pl

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://tekzone.pl prowadzony jest przez Cholet Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa (NIP: 5273049545, KRS: 0001027828).
 2. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów przy wykorzystaniu platformy sklepu internetowego https://tekzone.pl.
 3. Usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego https://tekzone.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 4. Właściciel Sklepu świadczy również usługę „Newsletter” polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa ta jest bezpłatna i jest udostępniana po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu poczty elektronicznej, na który usługa ma być dostarczona.
 5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Zamówienie (szczegółowo opisane w §7) można składać po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym sprzedającego.
 7. W celu złożenie zamówienie rejestracja w systemie teleinformatycznym nie jest wymagana.
 8. Korzystanie z serwisu/sklepu https://tekzone.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu  a wyrażenie dodatkowej zgody przy rejestracji oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi (newsletter).
 9. Sklep internetowy działający pod adresem https://tekzone.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 10. Klient może kontaktować się ze Sprzedający za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@tekzone.pl, telefonicznie pod +48 788 715 632 w godz. 9:00 – 17:00 w dni robocze.

§2 Słownik  pojęć

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca/Właściciel Sklepu – Cholet Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa (NIP: 5273049545, KRS: 0001027828). Adres poczty elektronicznej: sklep@tekzone.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 788 715 632,
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: https://tekzone.pl,
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca),
 4. Konsument  – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Kupujący – Klient lub Konsument,
 6. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu,
 7. Przesyłka standardowa – przesyłka nie przekraczająca długości 1,7m oraz wagi 30 kg,
 8. Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,
 9. Umowa kupna-sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta,
 11. Konto Klienta – miejsce w systemie teleinformatycznym, dostępne dla Klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail oraz hasła, umożliwiające zamawianie towarów, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawę danych osobowych, itp.;
 12. Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego https://tekzone.pl.

§3 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna i wiąże się z utworzeniem Indywidualnego Konta Klienta.
 2. Klient, w celu rejestracji wypełnia formularz rejestracyjny. Niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 3. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 4. Podczas rejestracji istnieje również możliwość podania danych niezbędnych do wysyłki zamówionego towaru. W przypadku konsumenta są to:
  • a. Imię i nazwisko,
  • b. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
  • c. Numer telefonu.
 1. Gdy formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, należy podać następujące dane:
  • a. Firma,
  • b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • d. Imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  • e. Numer telefonu.
 1. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację, jest to zakończenie procesu rejestracji. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
 2. W przypadku pomyłki przy wprowadzaniu danych w formularzu rejestracyjnym prosimy o kontakt z obsługa lub samodzielną zmianę na Koncie Klienta.
 3. Właściciel sklepu może odmówić rejestracji Klienta, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12. Od powyższej decyzji Klientowi przysługuje prawo odwołanie w terminie 14 dni poprzez złożenie reklamacji. Procedury reklamacyjne opisane są w §10.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jej trwania.
 5. Właścicielowi sklepu przysługuje prawo wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, szczególnie nie złożył zamówienia lub nie logował się na swoje Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, również rozwiązanie za obustronną zgodą skutkuje zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadkach, gdy:
  • a. Rejestracja lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowanie Sklepu,
  • b. Klient działa wbrew obowiązującym normom obyczajowym, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa lub jeżeli narusza prawa osób trzecich,
  • c. Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • d. Uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  • e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • g. Podane podczas rejestracji dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się rozwiązać na drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy tu rozumieć w szczególności podanie nazwy nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu, stosowne oświadczenie zostanie przesłane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontaktowy Sklepu lub poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta z systemu teleinformatycznego Właściciela Sklepu.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub jej wypowiedzenie za zgodą stron nie wpływa na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.
 3. W przypadku wypowiedzenia ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja Klienta jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody Właściciela.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

§4 Ochrona danych osobowych

 1.  Dokonując rejestracji w sklepie internetowym https://tekzone.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora danych) tj. Cholet Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa (NIP: 5273049545, KRS: 0001027828), w celu realizacji zamówienia, wykonania umowy. Dodatkowa zgoda jest wymagana na przesyłanie informacji handlowej (newsletter) w celu subskrypcji. Dane osobowe Kupujący podaje świadomie i dobrowolnie oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 2.  Administratorem danych osobowych Kupujących jest Cholet Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa (NIP: 5273049545, KRS: 0001027828).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej z sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  2. w celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażania dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej.
 1.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez Sprzedawcę (Administratora). Nie udostępnia Sprzedawca Twoich danych innym  odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczących w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym  do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych Kupujących (klientów) mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, informatyczne.
 2.  Sprzedawca nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane:
 3. nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania zamówienia i realizacji umowy kupna – sprzedaży (rękojmia, gwarancja),
 4. do momentu żądania usunięcia z subskrypcji. 
 5. Każdy Kupujący w sklepie internetowym https://tekzone.pl ma prawo żądać od Sprzedawcy (Administratora) dostępu do swoich danych (np. poprzez zalogowanie do sklepu),  ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6.  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia – wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia.
 8.  W celu zabezpieczenia danych osobowych Sprzedawca informuje Kupujących, że ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia zasad poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§5 Opisy zdjęć i produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://tekzone.pl, kierowane przez Cholet Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Kupujący dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru (produktu).
 2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych przedmiotu.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Kupującego i umożliwienia wycofania Zamówienia.

§6 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie https://tekzone.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep Internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

§7 Zamówienia

 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://tekzone.pl. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://tekzone.pl.
 3. Proces składnia zamówienia:
  1. Wybór towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. Dodanie wybranych towarów do koszyka zakupów,
  3. Zalogowanie do Konta Klienta / założenie Konta Klienta w przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy (nieobowiązkowe) / w przypadku braku konta klienta wypełnienie formularza zamówienia,
  4. Dokonanie wyboru sposobu płatności,
  5. Potwierdzenie zamówienia.
 4. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy https://tekzone.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
 5. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Kupującego Zamówienia, wysyłana poprzez e-mail, jest jednoznaczna z zawarciem w trybie ofertowym umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 7. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 8. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 9.  Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedający ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości lub jeżeli płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 10. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. 
 11. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania należności na koncie bankowym Sprzedawcy;
  2. w przypadku  Zamówień płatnych za pomocą płatności elektronicznych – w chwili otrzymania informacji od operatora systemu płatności o dokonanej wpłacie.
  3. w przypadku płatności przy odbiorze – po weryfikacji poprawności danych adresowych.
  4. w przypadku płatność w formie przelewu odroczonego na rachunek bankowy Sprzedawcy – po uprzedniej weryfikacji statusu Klienta jako Jednostki Budżetowej na podstawie pkt. 3, §9  Regulaminu.

12. Warunki realizacji zamówień nietypowych (niestandardowych) są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie.

§8 Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal, PayByLink.pl, Montonio.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Sposoby płatności i wysyłki„.
 3. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 5. Płatność w formie przelewu odroczonego na rachunek bankowy Sprzedawcy – dostępna wyłącznie dla Jednostek Budżetowych dokonujących zakupu w Sklepie Internetowym, co wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę dopuszczalności skorzystania z tej metody płatności, po uprzedniej weryfikacji statusu Klienta jako Jednostki Budżetowej na podstawie §9 pkt. 3 Regulaminu.
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
 7. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayByLink.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • Systemy Płatnicze, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494.
 8. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Montonio.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • Montonio Finance UAB, litewską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym 305205122, z siedzibą przy: Konstitucijos 7, Wilno, Litwa, posiadającą licencję instytucji płatniczej nr LB0020077 wydaną przez Bank Litwy.
 9. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po zaksięgowani kwoty na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.
 10.  W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 11. W przypadku płatność w formie przelewu odroczonego na rachunek bankowy Sprzedawcy – przesyłka wysyła jest po weryfikacji statusu Klienta jako Jednostki Budżetowej na podstawie pkt. 3, §9  Regulaminu.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godziny od chwili złożenia zamówienia.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta będącego Jednostką Budżetową płatności w formie przelewu odroczonego, termin płatności wynosi od 7 do 30 dni kalendarzowych (w zależności od indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz wybranego przez siebie kredytodawcy lub podmiotu finansującego zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty.

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta niebędącego konsumentem, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia Konta lub wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącego konsumentem stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§9 Dostawa

 1.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Sposoby płatności i wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Dostawa towarów realizowana jest z magazynu Sklepu internetowego znajdującego się przy ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa.
 3. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej. Szczegółowe warunki dostaw regulują regulaminy wskazanych firm kurierskich, dostępne na stronach internetowych poszczególnych dostawców tj.
  1. www.dpd.com;
  2. lub w ich siedzibach.
 4.  Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym Towarze (opis). W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy.
 5.  Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Kupującym.
 6.  Wysyłka Towaru za granicę na terenie Unii Europejskiej jest możliwa – w tym celu przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą w celu wskazania przez Kującego wybranego i zamówionego przez niego dostawcy oraz ustalenia szczegółów dostawy. W takim przypadku Kupujący we własnym zakresie zawiera umowę z dostawcą oraz ponosi koszty dostawy.
 7.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.
 8.  W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce, Kupujący powinien w obecności dostawcy (przewoźnika) sporządzić protokół reklamacyjny  (dostępny u dostawcy/przewoźnika) podpisany przez obie strony. Prosimy również o poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie.
 9.  W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki przez Kupującego jest on uprawniony do złożenia reklamacji/żądania odszkodowania u dostawcy przesyłki (przewoźnika). Sprzedawca nie jest uprawniony do złożenia w imieniu Kupującego reklamacji, uprawniony jest Kupujący, w momencie odebrania Towaru.  Podstawa prawna: art. 75 ust. 3 pkt 2 lit B prawa przewozowego – uprawnionym do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody w przesyłce jest nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania przesyłką. Zgodnie z art. 53 ust. 4  prawa przewozowego prawo takie przechodzi na odbiorcę m.in. z chwilą przyjęcia przez niego listu przewozowego bądź odebrania przesyłki.

§10 Zwrot towaru

 1.  Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powyższej ustawy.
 2.  Oświadczenie Konsument powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3.  Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem powyższego terminu.
 4.  Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru.
 5.  Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres z którego dokonano wysyłki Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej https://tekzone.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy„.
 6. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli Konsument kupuje gotowy zestaw. Wówczas zawarta jest jedna umowa kupna-sprzedaży, a więc odstąpić można od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej zakupionego zestawu, czyli wszystkich produktów (towarów) wchodzących w jego skład.
 7. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 8. Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności w terminie wskazanym w ust. 9 do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości Towaru, Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o tym fakcie a kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty zmniejszenia wartości Towaru.
 12. W przypadku zwrotu Towaru, Konsument ponosi koszty jego transportu do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych.
 13. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) m.in. w przypadku:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy (prawo Konsumenta) lub innych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) nie stosujemy do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem złożenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację uznaje się, że Sprzedawca przyjął reklamację. Sprzedawca informuje o odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną (jeśli Konsument wyraził na to zgodę).
 16. Prawo do odstąpienia od umowy (prawo Konsumenta) nie stosujemy do przedsiębiorców, Klientów.

§11 Reklamacje

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego będącego konsumentem za Towar, który posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Konsumentowi przysługuje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego prawo do domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 5. Cholet Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa nie jest producentem oferowanych towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Odpowiedzialność gwarancyjną ponosi producent na warunkach i w okresie wskazanym w karcie gwarancyjnej dołączonej do kupionego Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie reklamacje Sprzedawca rozpatruje najpóźniej w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
 7. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: sklep@tekzone.pl lub nr telefonu +48 788 715 632 i podaniem przyczyny reklamacji oraz danych identyfikujących zakup. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup (np. kserokopia dowodu zakupu) i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu na adres mailowy lub numer telefonu podany w formularzu reklamacji a w przypadku braku wypełnienia formularza reklamacji na dane podane w formularzu Zamówienia.
 9. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, niezgodności z umową lub gwarancji). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu w celu ułatwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.
 10. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy kupna-sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy Sprzedawcy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez klienta Zamówienia.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) lub innych przepisów prawa regulujących sprzedaż Internet
 4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w Sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej (negocjacje).
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według przepisów prawa.
 7. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym pod adresem https://tekzone.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw albo zmiany danych Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu  nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych  Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

1. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:

a) Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich stacjonarnych punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłaszać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tekzone.pl lecz nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu nowego sprzętu u Sprzedawcy. Zużyty sprzęt powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

5. Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są pod adresem internetowym: https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPrzeglądaj sklep
   Oblicz koszt dostawy